Regulamin sprzedaży wysyłkowej/Sklepu internetowego WWW.REVITACELL.PL

 

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy www.revitacell.pl (zwany w dalszej części „Serwisem” lub „Sprzedającym”) prowadzony jest przez spółkę Medcervin Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Konopnickiej 15 b, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000557220, posiadająca numer NIP 8952044428 oraz Regon 361501691.

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1.1) Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego.

1.2) Zawartość sklepu internetowego www.revitacell.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia realizacji przez sklep.

1.3) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

1.4) Podane przy produktach ceny są cenami brutto i obejmują koszty przesyłki.

1.5) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych towarów do oferty jak również usuwania produktów z oferty Sprzedającego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany niniejszego Regulaminu.

WARUNKI SPRZEDAŻY
§ 2

2.1) Ceny podane w serwisie to ceny detaliczne brutto (zawierające podatek VAT w wysokości 23 %) wyrażone w złotych polskich.

2.2) Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3) Przed złożeniem zamówienia zamawiający ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
§ 3

3.1) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego zgodnie z procedurą wskazaną pod adresem www.revitacell.pl. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie imienia i nazwiska, adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.

3.2) do zawarcia umowy dochodzi poprzez pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierającego wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, po sprawdzeniu dostępności towarów.

3.3) Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, faktura). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki.

WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU
§ 4

4.1) Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4.2) Po wpłynięciu należności na wskazane konto towar jest wysyłany w przeciągu 24 h jeśli zamówienie wpłynęło do godziny 12:00 a następny dzień jest dniem roboczym chyba, że informacja na stronie  http://revitacell.pl/pomoc/koszty-i-formy-dostawy/ stanowi w danym okresie inaczej lub klient zostanie poinformowany o zmianie terminu realizacji zamówienia drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin od jego złożenia.

W przypadku wyboru płatności przelewem internetowym, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu

4.3) Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości towaru w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

FORMY PŁATNOŚCI
§ 5

5.1) Płatność w serwisie www.revitacell.pl możliwa przez:
- system PayU,
- za pomocą przelewu bankowego,
- oraz przy odbiorze przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU, REZYGNACJA I PRZESYŁKI NIEODEBRANE
§ 6

6.1) Klient ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki – zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), pod warunkiem, że zwracany towar nie był używany ani otwierany, a w szczególności znajduje się w oryginalnym opakowaniu, łącznie z folią zewnętrzną (jeśli taką posiadał). Szczegółowe informacje o prawie do odstąpienia od umowy wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarte są na stronie http://revitacell.pl/pomoc/zwroty-i-reklamacje/

6.2) Rezygnacje z zamówień przyjmowane będą tylko w przypadku, gdy zamówiony towar nie został wysłany do Klienta. W przypadku gdy towar został wysłany, Klient ma obowiązek odebrać zamówioną przesyłkę. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu otrzymanego produktu, zgodnie z obowiązującym prawem i innymi postanowieniami niniejszego regulaminu.

6.3) Po zgłoszeniu zamiaru rezygnacji przez Klienta, Serwis dokona sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest zamówienie i powiadomi Klienta o możliwości przyjęcia rezygnacji.

6.4) Ze względu na krótki czas realizacji zamówień, przesłanie e-maila lub zgłoszenie telefoniczne przez Klienta informacji o zamiarze rezygnacji nie pociąga za sobą żadnych skutków, chyba że przyjęcie rezygnacji zostanie potwierdzone pisemnie przez Serwis przed nadaniem przesyłki.

6.5) W przypadku nie odebrania przesyłki Serwis może obciążyć zamawiającego kosztami wysyłki w obie strony. Koszty przesyłki zwrotnej przyjmuje się w wysokości podanej w Serwisie dla wysyłki zamówień lub według stawek z cennika firmy przewozowej.

6.6) Ponowne wysłanie przesyłki nie odebranej przez Klienta nastąpi po zapłaceniu przez Klienta kosztów dotychczasowych przesyłek w wysokości określonej przez Sprzedającego dla wybranego przewoźnika (kosztów przesyłki zwrotnej i kosztów ponownej wysyłki zamówienia). W przypadku ponownej wysyłki nie stosuje się żadnych zniżek promocyjnych (obniżonych opłat, etc.).

REKLAMACJE
§ 7

7.1) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową reklamacje należy składać pisemnie na adres Medcervin Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 15b, 51-141 Wrocław. Treść reklamacji powinna zawierać nazwę produktu, numer zamówienia, numer dokumentu sprzedaży, datę stwierdzenia niezgodności oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności, numer rachunku bankowego i dokładne dane klienta ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, adres e-mail).

7.2) Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (oryginał paragonu fiskalnego lub kserokopię faktury). Serwis nie będzie rozpatrywać reklamacji złożonych bez dokumentu zakupu.

7.3) Wadliwy produkt należy odesłać wraz opakowaniem zewnętrznym, pismem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres korespondencyjny Serwisu.

7.4) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od wpłynięcia. W przypadku konieczności odesłania produktu do producenta w celu przeprowadzenia dodatkowych badań, sporządzenia ekspertyz, etc., czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

7.5) W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego produktu lub produkt wolny od wad. W przypadku towaru zakupionego na podstawie faktury, zwrot ceny produktu nastąpi po otrzymaniu przez Serwis podpisanej kopii faktury korygującej. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na rachunek bankowy klienta w ciągu 14 dni od uznania reklamacji lub odesłania podpisanej faktury korygującej.

7.6) W przypadku nie uznania reklamacji klient zostanie poinformowany pisemnie. Informacja zawierać będzie uzasadnienie odmowy uznania reklamacji. Produkt zostanie odesłany wraz z informacją pisemną na adres podany przez klienta w zgłoszeniu reklamacji.

7.7) W przypadku odesłania produktu bez dowodu zakupu (paragonu fiskalnego bądź kserokopii faktury VAT), odesłania produktu używanego, otwieranego, etc. oraz w innych przypadkach, w których Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji ani zwrotu, Serwis odeśle zwrócony produkt po zapłaceniu przez Klienta za ponowne wysłanie produktu. W przypadku nie wniesienia opłaty w ciągu 7 dni, Serwis może odesłać produkty na własny koszt korzystając z najtańszej dostępnej usługi pocztowej. Sklep nie ma obowiązku ubezpieczenia zawartości takiej przesyłki. Serwis ma również prawo - bez dalszego powiadamiania Klienta - unieszkodliwić (zniszczyć, zutylizować) zwrócone produkty, jeżeli klient odmówi ich odebrania lub nie wniesie opłaty za ponowną wysyłkę we skazanym terminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 8

8.1) Klient składając zamówienie, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Medcervin Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu www.revitacell.pl a w szczególności w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o akcjach promocyjnych, nowościach, wyprzedażach itp).

8.2) Zapewniamy ochronę danych osobowych klienta zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności Sprzedający  nie sprzedaje, nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim ani nie ujawnia żadnych informacji dotyczących Klienta bez jego zgody, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

8.3) Dane pozyskane z procesu logowania serwera (IP, domena) wykorzystywane są jedynie przez Sprzedającego w celu analizy statystyk oglądalności domeny www.revitacell.pl.

8.4) Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich dalszego wykorzystywania przez Serwis.

8.5) Kontakt ze Sprzedającym dotyczący polityki prywatności jest możliwy poprzez adres email kontakt@revitacell.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

9.1) Dane osobowe klienta są przetwarzane w celach realizacji zamówienia, w celach marketingowo-promocyjnych i chronione zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002 r., Nr 101 poz926 włącznie z póź.zm) Klient ma prawo do zażądania ich usunięcia, wprowadzenia zmian lub zaprzestania ich przetwarzania. Każde takie żądanie musi być zgłoszone w formie pisemnej.

9.2) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.

9.3) Regulamin jest dostępny na stronie www.revitacell.pl oraz w formie pisemnej w biurze siedziby Sprzedającego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a)      w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku zamówienia pojedynczej rzeczy
b)      w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku zamówienia obejmującego co najmniej dwie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Medcervin Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną,).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.      Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

3.      Dane kontaktowe

Medcervin Sp. z o.o.
ul. Konopnickej 15b
51-141 Wrocław

kontakt@revitacell.pl

Infolinia (czynna w godzinach 9:00-15:00 w dni robocze) pod numerem: 801 007 239